::Teman Bersama::

Jumaat, 9 September 2011

Peristiwa 6 Syawal 8H : Perang Hunain


Dipetik Dari Sirah Nabawiyah karangan Al-Allamah Proffessor Dr. Muhammad Sa`id Ramadhan Al Buthy.


PERANG HUNAIN


Peperangan ini berlaku pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriyah. Sebab berlakunya perperangan ini kerana para pemimpin suku Hawazin dan Tsaqif berasa tidak senang melihat kemenangan yang diberikan ALLAH kepada Rasul NYA dan kaum Muslimin yang telah berjaya menakluki kota Makkah dan bangsa Quraisy. Hawazin diketuai dibawah pimpinan Malik bin Auf. Mereka menghimpunkan kekuatan besar di Authos (tempat di antara Makkah dan Thaif [Madinah]) dengan mengerahkan seluruh harta kekayaan, wanita dan anak-anak untuk menyertai mereka. Mengapa disertakan wanita dan anak-anak? Mereka lakukan agar tentera-tenteranya tidak lari meninggalkan medan pertempuran, demi mempertahankan keluarga, harta kekayaan dan anak-anak. Menghadapi kekuatan ini Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , pada tanggal 6 Syawal bergerak menuju penempatan tentera kuffar bersama 12000 kaum Muslimin. Jumlah 10000 orang dari kalangan penduduk Madinah dan 2000 orang daripada penduduk Makkah.


Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , mengutus Abdullah bin Hadrad alAslami pergi menyelusup ke dalam barisan kaum Musyrikin bagi mendapatkan informasi mengenai percaturan dan kekuatan ketenteraan tentera kuffar. Setelah berjaya menyusup dan mengelilingi perkhemahan mereka, beliau kembali kepada Rasulullah dan melaporkan informasi yang diperolehinya.


Dalam persiapan menghadapi peperangan ini, Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , diberitakana bahawa Sofwan bin Umaiyah mempunyai sejumlah baju bersi dan senjata. Kemudian Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , mengutus utusan kepadanya, pada waktu itu Sofwan bin Umaiyah masih musyrik, untuk meminta baju-baju besi dan senjata tersebut. Lalu Sofwan bertanya: "Apakah dengan cara sewaan wahai Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم ,?“ Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , menjawab: “Bahkan sebagai barang pinjaman. Ia terjamin hingga kami menunaikannya kepada kamu.“ Akhirnya Sofwan meminjamkannya kepada Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , seratus baju besi dan sejumlah senjata.


Setelah mengetahui keberangkatan angkatan perang dibawah pimpinan Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم ,, Malik bin Auf segera menempatkan pasukannya di lembah Hunain dan menyusun mereka di seluruh lorong persembunyian lembah tersebut bagi melancarkan serangan mendadak dan serbuan kepada Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , serta para sahabatnya.


Ketika kaum Muslimin tiba di lembah Hunain dan menuruni lembah tersebut di pagi hari dalam kegelapan. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan mendadak pasukan musyrikin yang keluar menyerang mereka dari pelbagai arah tempat persembunyian di lembah, sehingga kuda-kuda mereka berlarian tan tujuan dan tentera-tentera Muslimin yang terkejut mundur tanpa diarahkan.


Sementara itu Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , bergerak ke arah kanan kemudian memanggil dengan suara keras: “Kemarilah wahai hamba-hamba ALLAH! Sesungguhnya aku seorang Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , yang tidak berdusta. Aku adalah anak Abdul Mutholib.“


Muslim meriwayatkan dari Abbas RA, katanya: "Aku menyertai bersama Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , dalam perang Hunain. Aku bersama Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Mutholib selalu berada di atas Baghal putihnya. Ketika kaum Muslimin lari menyelamatkan diri. Kemudian Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , menunggangi Baghalnya menuju ke arah orang-orang kafir." Abbas RA berkata: "Sedangkan aku memegang tali hambatan Baghal Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , dan menahannya agar tidak terlalu cepat sementara Abu Sufyan memegang pelananya. Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , lalu bersabda: "Panggillah Ash-habus Samrah (para sahabat yang pernah melakukan baiat Ridhwan pada tahun Hudaibiyah).“ Kemudian aku memanggil dengan suaraku yang keras: “Wahai Ash-habus Samrah!“ Abbas berkata: “Demi ALLAH, begitu mendengar teriakan itu, mereka segera kembali seperti sapi yang datang memenuhi panggilan anaknya, seraya berkata: “Kami sambut seruanmu, kami sambut seruanmu!“. Kemudian mereka maju bertempur dengan seruan: “Wahai orang-orang Anshar!“


Dalam pada itu ALLAH telah memasukkan rasa gentar ke dalam hati orang-orang musyrik sehingga mereka dikalahkan dan lari ketakutan sehingga meninggalkan medan pertempuran. Kaum Muslimin terus mengejar mereka seraya membunuh dan menangkap sebahagian mereka sebagai tawanan, sehingga pasukan Muslimin kembali seraya membawa tawanan ke hadapan Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم ,.


Di dalam peperangan ini Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , mengumumkan: "Siapa yang telah membunuh seorang musuh dengan memberikan bukti yang kuat maka dia berhak mengambil barang yang terletak di tubuh musuh yang terbunuh itu."


Ibnu Ishaq dan lainnya meriwayatkan dari Anas RA, dia berkata: "Abu Thalhah telah berhak mengambil barang yang melekat di tubuh musuh yang terbunuh pada perang Hunain, dari 20 orang yang dibunuhnya."


Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa‘ad meriwayatkan dengan sanad yang baik bahawa Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم melihat Ummu Sulaim binti Milham bersama suaminya, Abu Thalhah, kemudian beliau berkata: "Ummu Sulaim!". Ia menjawab: "Ya, wahai Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم . Apakah telah dibunuh mereka yang lari darimu sebagaimana engkau akan membunuh orang-orang yang telah memerangimu?“. Abu Thalhah bertanya kepada Ummu Sulaim yang sedang membawa pisau belati: “Pisau ini aku pergunakan untuk menusuk orang musyrik yang mendekatiku.“


Kemudian Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم melewati seorang wanita yang dibunuh oleh Khalid bin al Walid. Nabi berkata kepada sebahagian sahabat yang ada di sisinya: "Beritahukan kepada Khalid bahawa Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم melarang membunuh anak-anak atau wanita atau hamba sahaya."


Malik bin Auf bersama tenteranya melarikan sehingga ke Thaif untuk berlindung dan meninggalkan barang pampasan yang sangat banyak.


Rasululah صلى الله عليه وآله وسلم memerintahkan agar barang-barang pampasan di simpan di Ji‘ranah dan dijaga oleh Mas‘ud bin Amer al Ghiffari. Sementara itu Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم bersama para sahabatnya pergi ke Thaif mengepung mereka, tetapi orang-orang Tsaqif menggempur kaum Muslimin dari benteng-benteng mereka sehingga beberapa orang terkorban. Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم melakukan pengepungan terhadap Thaif selama sepuluh hari lebih atu menurut riwayat 20 hari lebih. Kemudian Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Abdullah bin Amer meriwayatkan bahawa Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم mengumumkan kepada para sahabatnya: "Kita berangkat INSYAALLAH.“ Tetapi sebahagian sahabat bertanya: “Kita pergi sebelum berjaya menaklukinnya?“ Nabi صلى الله عليه وآله وسلم mengatakan kepada mereka: “Esok kita berangkat.“ Pengumuman ini sangat menghairankan mereka, tetapi Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم hanya membalas dengan senyuman.


Setelah Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم bergerak untuk kembali, beliau bersabda: “Katakanlah: Kami kembali, bertaubat, beribadah dan bertasbih kepada Rabb kami.“ Sebahagian sahabat berkata kepadanya: “Wahai Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , berdoalah untuk Tsaqif!“ Kemudian Nabi صلى الله عليه وآله وسلم mengucapkan doa: "Ya ALLAH, tunjukilah Tsaqif dan datangkanlah mereka.“


Saya berkata ALLAH telah memberikan hidayah kepada Tsaqif tidak lama setelah itu. Utusan mereka datang menemui Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم di Madinah bagi menyatakan keIsalaman mereka.


Barang Rampasan dan Cara Pembahagian Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم


Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم kembali ke Ji‘ranah untuk membahagi barang-barang rampasan dan para tawanan dari Hawazin di perang Hunain. Kemudian utusan kaum Muslimin dari Hawazin datang kepada Nabi صلى الله عليه وآله وسلم meminta agar harta dan para tawanan yang ada diserahkan kepada mereka. Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم berkata kepada mereka: “Bersamaku orang-orang yang kalian saksikan. Perkataan yang paling aku sukai adalah yang paling jujur, maka pilihlah salah satu dari dua perkara: Harta atau tawanan. Sesungguhnya aku sengaja menunda pembahagian rampasan kerana mengharapkan keIslaman kalian.“ Nabi صلى الله عليه وآله وسلم telah menunggu mereka selama 10 malam lebih sekembalinya dari Thaif.


Mereka berkata: “Wahai Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , engkau telah menyuruh kami memilih antara sanak saudara kami dan harta kami. Kami lebih menyukai sanak saudara kami.“ Kemudian Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم pergi menemui kaum Muslimin. Setelah memanjatkan puji syukur ke hadirat ALLAH, Baginda صلى الله عليه وآله وسلم bersabda: “Amma ba‘du, sesungguhnya saudara-saudara kalian telah datang bertaubat dan sesungguhnya aku berpendapat untuk mengembalikan tawanan kepada mereka, kerana itu barangsiapa di antara kalian yang menganggap baik, hendaklah berbuat sebagaimana yang dimahukannya. Barangsiapa yang hendak mempertahankan haknya atas ghanimah yang telah kami berikan, boleh dia berbuat demikian.“


Kaum Muslimin menjawab: "Ya Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , kami berpandangan pendapatmu yang terbaik.“ Baginda صلى الله عليه وآله وسلم melanjutkan: “Kami tidak mengetahui siapa di antara kalian yang mengizinkan (hamba tawanan yang dibahagi-bahagikan sebelum ini dikembalikan) dan yang tidak mengizinkan, pulanglah dahulu sehingga para pemimpin kalian menyampaikan persoalan kalian kepada kami.“ Kemudian kaum Muslimin pulang untuk berunding dengan para pemimpinnya masing-masing. Setelah itu mereka kembali lagi menghadap Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم dan menyampaikan kepada Baginda صلى الله عليه وآله وسلم bahawa mereka berpendapat pandangan Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم itu yang terbaik dan mengizinkan tawanannya dikembalikan. Akhirnya tawanan-tawanan itu dikembalikan kepada Hawazin.


Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم bertanya kepada utusan Hawazin sebagaimana riwayat Ibnu Ishaq tentang apa yang diperbuat oleh Malik bin Auf. Mereka menjawab: “Dia berada di Thaif bersama Tsaqif.“ Nabi صلى الله عليه وآله وسلم berkata kepada mereka: "Beritahukan kepadanya, jika dia mahu datang menyatakan diri masuk Islam maka aku akan mengembalikan harta dan keluarganya kepadanya bahkan aku tambah dengan pemberian 100 ekor unta." Setelah hal ini diberitahukan kepadanya, dia datang menemui Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم dan bertemu dengan Baginda صلى الله عليه وآله وسلم di sebuah tempat antara Ji‘ranah dan Makkah, kemudian Nabi صلى الله عليه وآله وسلم mengembalikan keluarga dan hartanya seraya menambah dengan 100 ekor unta kepadanya lalu dia masuk Islam dan membuktikan keIslamannya dengan baik.


Kepada para mualaf penduduk Makkah yang baru masuk Islam Rasulullah memberikan ghanimah dan sejumlah pemberian bagi mengikat hati mereka kepada Islam. Tetapi ada sebahagian kaum Anshar yang merasa keberatan atas tindakan ini dan bersangka buruk: "Semoga ALLAH mengampuni Rasul-NYA, Baginda صلى الله عليه وآله وسلم memberikan Quraisy dan membiarkan kita padahal pedang-pedang kita masih menitiskan darah mereka“.


Setelah mendengar berita tersebut, Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم kemudian memerintahkan agar orang-orang Anshar dikumpulkan di suatu tempat khusus. Setelah mereka berkumpul, Rasulullah berdiri di hadapan mereka menyampaikan khutbah khususnya:


"Hai kaum Anshar, aku telah mendengar perkataan kalian! Bukankah ketika aku datang kalian masih dalam keadaan tersesat kemudian ALLAH memberikan hidayah kepada kalian dengan perantaraan aku? Bukankah ketika itu kalian masih bermusuhan kemudian ALLAH mempersatukan hati kalian dengan perantaraanku? Bukankah ketika itu kalian masih hidup menderita kemudian ALLAH membuat kalian berasa cukup dengan perantaraanku?“


Setiap kali Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم bertanya, mereka menjawb: “Benar! ALLAH dan Rasul-NYA lebih pemurah dan utama.“


Selanjutnya Nabi صلى الله عليه وآله وسلم bertanya: “Hai kaum Anshar, kenapa kalian tidak menjawab?“


"Apa yang hendak kami katakan wahai Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم ? Dan bagaimanakah kami harus menjawab? Kemuliaan bagi ALLAH dan Rasul-NYA", sahut mereka.


Nabi melanjutkan: “Demi ALLAH, jika kalian mahu, tentu kalian dapat mengatakan yang sebenarnya: Anda datang kepada kami sebagai orang yang didustakan, kemudian kami benarkan. Anda datang sebagai orang yang dihinakan kemudian kami bela. Anda datang sebagai orang yang diusir kemudian kami lindungi. Anda datang sebagai orang yang menderita kemudian kami santuni.“


Mereka menyahut dengan menjerit diselangi esak tangis: “Kemuliaan itu bagi ALLAH dan Rasul-NYA.“


Rasulullah meneruskan: “Hai kaum Anshar, apakah kalian berasa marah kerana tidak menerima sampah kemewahan dunia yang tiada ertinya? Dengan sampah itu aku hendak menjinakkan suatu kaum yang baru saja memeluk Islam sedangkan kalian telah lama Islam. Hai kaum Ansahr, apakah kalian tidak puas melihat orang lain pulang membawa kambing dan unta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah? Demi ALLAH, apa yang kalian bawa pulang itu lebih baik daripada apa yang mereka bawa. Demi ALLAH yang nyawa Muhammad berada di tangan-NYA, kalau bukan karena hijrah nescaya aku menjadi salah seorang dari Anshar. Seandainya orang lain berjalan di lereng gunung yang lain, aku pasti turut berjalan di lereng gunung yang ditempuh kaum Anshar. Sesungguhnya kalian akan menghadapi diskriminasi sepeninggalanku maka bersabarlah hingga kalian berjumpa denganku di telaga (surga). Ya ALLAH limpahkanlah rahmat-MU kepada kaum Anshar, kepada anak-anak kaum Anshar, dan kepada cucu kaum Anshar.“


Mendengar ucapan Nabi صلى الله عليه وآله وسلم tersebut, kaum Anshar menangis sehingga janggut mereka dibasahi air mata. Kemudian mereka menjawab: “Kami rela mendapatkan ALLAH dan Rasul-NYA sebagai pembahagian dan kepunyaan kami.“


Ada sejumlah orang Arab Badwi mengekori Nabi صلى الله عليه وآله وسلم kemudian memintanya agar menambahkan pemberian kepada mereka hingga mereka memaksa beliau dengan menarik kain burdah (selendang) yang dipakainya. Nabi صلى الله عليه وآله وسلم menoleh kepada mereka seraya bersabda: “Berikanlah selendangku wahai kaum! Demi ALLAH, seandainya aku mempunyai harta sebanyak pohon di Tuhamah nescaya aku berikan kepada kalian, kemudian kalian tidak akan mendapatiku bakhil, pendusta, atau pengecut. Wahai manusia, demi ALLAH, aku tidak punyai hak keatas harta fa‘I (rampasan perang) kalian kecuali seperlima dan itupun dikembalikan kepada kalian".


Ada pula seorang Arab Badwi yang mendatangi Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم kemudian menarik kain burdahnya dengan kasar sehingga menimbulkan bekas gesekan burdah di leher Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم . Sambil berbuat kasar seperti itu orang Badwi tersebut menuntut: “Perintahkan orang supaya memberikan sebahagian kekayaan ALLAH yang ada padamu.“ Tetapi Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم dengan tenang tersenyum menghadapi tindakan kasar orang Badwi itu dan memberinya dengan suatu pemberian.


Ibnu Ishaq berkata: Kemudian Rasulullah keluar dari Ji‘ranah melakukan umrah. Setelah melaksanakan umrah beliau kembali ke Madinah dan mengangkat Itab bin Usaid sebagai wakilnya di Makkah.


Beberapa Ibrah :


Perang Hunain ini merupakan pelajaran penting tentang aqidah Islamiyah dan sebagai peringatan jelas terhadap kejayaan di perang Badar.


Jika perang Badar telah menetapkan kepada kaum Muslimin bahawa jumlah sedikit tidak membahayakan mereka sama sekali dalam menghadapi musuh mereka yang berjumlah jauh lebih ramai malah mereka tenang bersabar dan bertaqwa, maka peperangan Hunain ini menegaskan kepada kaum Muslimin bahawa jumlah yang banyak juga tidak dapat memberikan manfaat apabila mereka tidak bersabar dan bertaqwa. Sebagaimana diturunkan ayat-ayat al-Quran bagi menjelaskan ibrah perang Badar, demikian pula diturunkan ayat-ayat al-Quran dalam menegaskan ibrah yang harus diambil dari perang Hunain.


Jumlah kaum Muslimin di perang Badar lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah mereka pada perperangan-perperangan lainnya. Walaupun demikian, jumlah yang sedikit itu tidak membahayakan mereka sama sekali kerana kualiti keIslaman, kematangan, keimanan dan kemurnian wala‘ mereka kepada ALLAH dan Rasul-NYA. Sedangkan jumlah kaum Muslimin di perang Hunain lebih besar dibandingkan jumlah mereka pada perperangan-perperangan sebelumnya. Ditegaskan, jumlah yang besar itu tidak dapat memberikan manfaat sama sekali, karena keimanan dan nilai-nilai keIslaman belum sebati dan menghujam ke dalam hati sebahagian besar di antara mereka. Bagaimana dengan KITA???


Jumlah yang ramai itu telah bergabung secara fisikal kepada pasukan Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , , sedangkan hati dan jiwa mereka masih dikuasai oleh kehidupan dunia. Kerana itu jumlah yang banyak secara fisikal tidak mempengaruhi kemenangan dan kelayakan datangnya pertolongan ALLAH.


Disebabkan itulah jumlah yang ramai itu lari tunggang langgang meninggalkan lembah Hunain tatkala mereka diserang secara mendadak oleh musuh. Bahkan mungkin bayangan ketakutan ini pada awalnya mempengaruhi juga hati sebahagian besar kaum Mukminin yang telah matang keimanannya. Peristiwa ibrah ini adalah satu cerminan betapa jauhnya semangat cinta sesama muslim bagi kita di akhir zaman ini.


Tidak lama kemudian terdengar oleh kaum Anshar dan Muhajirin teriakan dan panggilan Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , kepada mereka sehingga mereka segera kembali berhimpun di sekitar Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , dan berperang bersamanya. Jumlah yang pertama sekali menerima seruan Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , ini tidak lebih dari 200 orang.


Namun dengan jumlah 200 orang tersebut kemenangan datang kembali kepada kaum Muslimin dan ketenangan pun turun ke dalam hati mereka, sehingga ALLAH mengalahkan musuh mereka, setelah 12000 orang berkualiti bagai buih tidak berguna sama sekali dalam menghadapi lawan.


ALLAH menurunkan pelajaran penting ini di dalam Kitab-NYA yang mulia :


"Sesungguhnya ALLAH telah menolong kamu (hai para Mukminin) di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, iaitu di waktu kamu menjadi bongkak kerana banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadaKU sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai berai. Kemudian ALLAH menurunkan ketenangan kepada Rasul-NYA dan kepada orang-orang beriman, dan ALLAH menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, dan ALLAH menimpakan bencana kepada orang-orang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Sesudah itu ALLAH menerima taubat dari orang-orang yang dikehendaki-NYA. ALLAH Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.“ [Surah At Taubah : 25-27]


Berikut ini beberapa pelajaran dan ibrah yang dapat kita ambil dari peperangan Hunain :


Pertama :


Menghantar Pengintip Ke Dalam Pasukan Lawan


Telah disebutkan sebelum ini bahawa tindakan ini dibolehkan, bahkan wajib jika diperlukan. Tindakan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , dalam peperangan Hunain ini. Bagindaصلى الله عليه وآله وسلم , telah mengutuskan Abdullah bin Abu Hadrad al Aslami untuk mencari berita tentang jumlah serta kelengkapan musuh dan memaklumkannya kepada kaum Muslimin. Mengenai masalah ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para Imam.


Kedua :


Imam boleh Meminjam Senjata dari Kaum Musyrikin untuk Memerangi musuh Kaum Muslimin


Apa yang dimaksudkan dengan senjata ialah setiap peralatan dan kelengkapan perang yang diperlukan oleh tentera. Peminjaman itu boleh secara belian atau sewaan. Cara kedua inilah yang dilakukan oleh Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , . Baginda صلى الله عليه وآله وسلم , menyewa senjata dari Shofwan bin Umaiyah yang pada waktu itu masih musyrik.


Hal ini termasuk ke dalam keumuman hukum "meminta bantuan kepada orang-orang kafir dalam peperangan.“ Masalah ini telah dibahaskan ketika perbincangan mengenai perperangan Uhud. Maka, jelas membuktikan bahawa meminta bantuan kepada orang-orang kafir dalam peperangan terbahagi kepada dua :


1. Meminta bantuan secara peribadi dari mereka untuk berperang bersama kaum Muslimin. Masalah ini telah dibahaskan juga didalam perperangan Uhud. Dalam perbahasan tersebut telah dinyatakan bahawa tindakan ini dibenarkan apabila diperlukan dan kaum Muslimin dapat jaminan akan kejujuran dan kesetiaan peribadi orang bukan Islam yang diminya bantuan tersebut.


2. Meminta bantuan senjata dan peralatan-peralatan perang lainnya. Kebolehan masalah ini tidak diperselisihkan lagi asalkan tidak menodai kehormatan kaum Muslimin dan tidak menyebabkan masuknya kaum Muslimin di bawah kekuasaan orang lain atau mengakibatkan kaum Muslimin meninggalkan kewajiban agama. Anda tahu bahawa ketika Shofwan bin Umaiyah (atau Uyainah) meminjamkan (menyewakan) senjata kepada Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , adalah dalam keadaan lemah iaitu beliau tidak berupaya menentang pasukan tentera pimpinan Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , yang kuat.


Ketiga :


Keberanian Rasulullah Dalam Perperangan


Kita dapat menyaksikan keberanian luarjangka dan menakjubkan. Ketika seluruh kaum Muslimin berpecah di lembah dan lari meninggalkan medan pertempuran, Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , bersendirian bertahan di tengah kepungan dan serangan mendadak yang dilancarkan musuh dari segala penjuru. Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , bertahan sehingga menyentuh jiwa para sahabat yang lari meninggalkan medan pertempuran. Apabila para sahabat menyaksikan kepahlawanan dan keberanian yang ditunjukkan oleh Nabi صلى الله عليه وآله وسلم ,, maka semangat para sahabat bangkit kembali.


Setelah meriwayatkan peristiwa perang Hunain ini, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya berkata: “Aku berkata: Ini merupakan puncak keberanian yang sempurna. Di tengah berkecamuknya pertempuran seperti ini tanpa perlindungan pasukannya, Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , dengan tenang tetap berada di atas untanya (atau baghal) yang tidak pandai berlari dan tidak bisa digunakan untuk berlari kencang meninggalkan medan atau melancarkan serangan. Bahkan Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , mengendalikan untanya ke arah mereka seraya meneriakkan namanya agar diketahui oleh orang yang tidak mengenalinya hingga hari kemudian. Kesemuanya ini tidak lain hanyalah merupakan keyakinan (tsiqah) kepada ALLAH, tawakal kepada-NYA dan kesedaran bahawa ALLAH pasti akan menolongnya, menyempurnakan Risalah-NYA dan memenangkan agama-NYA atas semua agama".


Keempat :


Wanita berjihad bersama kaum Lelaki


Mengenai pemergian wanita ke medan perang untuk mengubati para Mujahid yang luka dan memberi minum yang haus, telah ditegaskan oleh riwayat yang shohih dan terjadi dalam beberapa kali peperangan. Adapun pemergian mereka ke medan pertempuran tidak pernah terjadi dalam Sunnah. Walaupun Imam Bukhari menyebutkan di dalam bab Jihad satu bab tentang "Perperangan Wanita Bersama Kaum lelaki“, tetapi hadith-hadith yang disebutkan dalam bab tersebut tidak ada yang menegaskan penyertaan kaum wanita bersama kaum lelaki untuk melakukan pertempuran. Ibnu Hajar berkata: “Saya tidak melihat sama sekali dari hadith-hadith yang disebutkan dalam masalah ini, adanya penegasan bahawa kaum wanita bertempur bersama".


Sedangkan hukum tentang pemergian wanita untuk berperang yang disebutkan para Fuqaha‘ ialah apabila musuh menyerang salah satu negeri kaum Muslimin sehingga seluruh penduduknya termasuk di dalamnya kaum wanita wajib berperang melawannya. Itupun jika kita perlukan bantuan pertahanan dari mereka dan khuatir mereka akan mengalami fitnah. Jika tidak berlaku demikian, maka berperang tidak disyariatkan bagi mereka. Tentang pisau belati yang dibawa oleh Ummu Sulaim, itu hanya digunakan sebagai persediaan membela diri.


Dengan pengertian inilah kita harus memahami sebuah riwayat yang disebutkan oleh al Bukhari dan lainnya bahawa Sayyidah Aisyah RA pernah meminta izin dari Rasulullah untuk berjihad, kemudian dijawab oleh Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , : “Jihad kalian (kaum wanita) adalah menunaikan Haji.“ Jihad yang dimaksudkan oleh Sayyidah Aisyah RA ini ialah dengan menyertai dalam pertempuran, bukan sekadar kehadiran untuk tugas pengubatan dan pelayanan-pelayanan serupa lainnya, kerana kehadiran wanita dalam suatu pertempuran bagi melaksanakan tugas-tugas pengubatan ini telah disepakati, jika syarat-syaratnya dipenuhi.


Bagaimanapun, sesungguhnya keluarnya wanita bersama kaum lelaki ke medan jihad disyaratkan harus benar-benar tertutup dan terjaga juga atas suatu keperluan yang sangat mendesak. Jika tidak sangat mendasar atau diperkirakan akan mengakibatkan terjatuh melakukan hal-hal yang dilarang maka pemergiannya adalah haram.


Perlu anda ketahui bahawa hukum-hukum Islam terkait di antara satu dengan yang lain. Tidak boleh anda memilih hukum Islam tertentu sesuai dengan keinginan hawa nafsu dan kerana sebab-sebab tertentu tetapi meninggalkan hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya. Disebabkan itulah pentingnya BERMAZHAB, disebabkan kurangnya kelimuan kita dalam keilmuan agama. Tindakan seperti ini sebagaimana yang dimaksudkan oleh firman ALLAH SWT:


"…Apakah kamu beriman kepada sebahagian al-Kitab dan ingkar kepada sebahagian yang lain? Tiadakah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada seksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu lakukan.“ [Surah al-Baqarah : 85]


Adalah satu kejahatan kepada agama ALLAH demi menangguk kepentingan duniawi yang rendah, tindakan sebahagian manusia yang sengaja mengambil sebahagian hukum atau fatwa syariat dengan mengabaikan segala ikatan serta persyaraatannya, dan melemparkan segala hal yang menjadi kesempurnaan hukum atau fatwa tersebut, demi menyesuaikan pesanan para PENGUASA, NAFSU atau pihak tertentu. Fatwa-fatwa itu kemudian mereka benarkan di atas piring KEMUNAFIQAN.


Kelima :


Larangan membunuh Wanita, Kanak-kanak dalam Jihad


Hal ini seperti ditegaskan oleh hadith Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , ketika Baginda صلى الله عليه وآله وسلم , melihat wanita (atau anak-anak) yang (tidak sengaja) dibunuh oleh Khalid bin Walid. Semua Ulama dan Imam sepakat atas masalah ini.


Dikecualikan dari ketentuan ini, apabila mereka menyertai menyerang kaum Muslimin. Mereka boleh dibunuh jika sedang aktif melancarkan perperangan dan wajib menghindari (membunuhnya) jika mereka melarikan diri.


Dikecualikan juga dari ketentuan ini, jika kaum kafir menjadikan mereka sebagai benteng hidup sedangkan kaum kafir itu tidak mungkin dapat dihancurkan kecuali dengan (terpaksa) membunuh mereka (juga). Hal ini dibolehkan. Dalam hal ini Imam harus membuat keputusan pada waktu kemashlahatan tersebut.


Keenam :


Hukum mengambil benda yang melekat pada badan musuh yang terbunuh


Telah dinyatakan bahawa dalam perperangan ini, Nabi mengumumkan bagi sesiapa yang membunuh seorang musuh maka ia boleh mengambil benda-benda yang melekat di tubuhnya. Ibnu Sayyidin Nas berkata : Pengumuman ini menjadi hukum yang berlaku sepanjang masa.


Hukum ini telah disepakati oleh semua Ulama. Hanya terjadi perbedaan pendapat mengenai jenis hukum yang telah tetap sepanjang masa ini: Apakah ia termasuk dalam hukum Imamah atau Fatwa? Yakni, apakah bilamana Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , mengumumkan hukum tersebut dalam statusnya sebagai penyampai hukum dari ALLAH sehingga tidak ada pilihan lain baginya atau bagi sesiapa sahaja dari umatnya, seperti penyampaiannya tentang hukum-hukum solat dan puasa, atau diumumkan sebagai hukum kemashlahatan yang diputuskan dalam statusnya sebagai Imam kaum Muslimin yang memutuskan perkara berdasarkan kemashlahatan dan kebaikan bagi mereka?


Imam Syafi‘e berpendapat bahawa ia adalah hukum yang ditetapkan atas dasar penyampaian (dari ALLAH). Atas dasar ini, seorang Mujahid di setiap zaman dibenarkan mengambil barangan yang melekat di tubuh musuh yang dibunuhnya dalam perperangan, tanpa perlu meminta izin daripada Imam atau komandannya.


Manakala, Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahawa ia adalah hukum yang ditetapkan atas dasar Imamah (sebagai pemimpin) sahaja. Dengan demikian, maka boleh mengambil barang yang melekat di tubuh musuh yang dibunuhnya itu bergantung daripada keizinan Imam. Jika Imam tidak mengizinkan, maka barang-barang (salb) itu dikumpulkan bersama barang rampasan (ghanimah) dan pembahagiannya dilakukan sesuai dengan hukum ghanimah.


Ketujuh :


Jihad : Bukan bermaksud iri hati dengan kaum kafir


Sebahagian sahabat berkata kepada Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , dalam perjalanan pulang mereka setelah pengepungan kota Thaif: "Berdoalah kepada ALLAH untuk Tsaqif dan bawalah mereka (kepada kami).“ Ini bererti jihad tidak lain hanyalah pelaksanaan kewajiban amar maruf nahi mungkar. Ia adalah tanggungjawab semua manusia terhadap sesamanya, untuk membebaskan diridari seksa abadi di Hari Kiamat.


Oleh sebab itu, kaum Muslimin tidak sepatutnya memanjatkan doa untuk orang lain kecuali doa kepadanya agar dilimpahkan hidayah dan kebaikan. Tujuan ini merupakan hikmah disyariatkan jihad.


Kelapan :


Waktu Seorang Perajurit Berhak Memiliki Ghanimah


Rasulullah bersabda kepada utusan Hawazin ketika mereka datang menyatakan untuk masuk Islam: “Sengaja aku menunda pembahagian ghanimah ini kerana mengharap keIslaman mereka.“


Ini menunjukkan bahawa perajurit baru juga berhak memiliki ghanimah setelah dibahagikan oleh penguasa atau Imam. Walau berapa lama waktunya, selagi belum dibahagikan maka tidak boleh dimiliki oleh perajurit yang menyertai berperang. Demikianlah faedah diperlambatnya pembahagian ghanimah oleh Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , kepada kaum Muslimin.


Perkara ini juga menunjukkan bahawa Imam boleh mengembalikan ghanimah kepada para pemiliknya apabila mereka datang menyatakan diri untuk masuk Islam dan belum dibahagikan kepada para Mujahidin. Perkara ini menjadi keutamaan oleh Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , dalam peperangan Hunain.


Sikap Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , terhadap utusan Hawazin dan harta kekayaan mereka yang telah dibahagikan kepada kaum Muslimin menunjukkan bahawa harta rampasan yang telah dibahagikan kepada para Mujahidin tidak boleh ditarik kembali oleh Imam kecuali atas kerelaan dan kesediaan pemiliknya tanpa adanya paksaan atau desakan.


Perhatikanlah betapa indahnya akhlak Sayyidina Rasululah صلى الله عليه وآله وسلم , ketika meminta izin para pemilik harta tersebut. Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , merasa belum cukup dengan jawaban secara beramai-ramai yang diucapkan oleh mereka: “Kami telah bersedia mengembalikan wahai Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم ,“, tetapi Baginda mahu mendengar kesediaan tersebut dari setiap peribadi atau melalui para wakil dan pemimpin mereka.


Ini bererti, seorang penguasa atau imam tidak boleh menggunakan sewenang-wenang kekuasaannya untuk memaksa orang agar melepaskan hak dan harta kekayaannya yang sah. Bahkan ALLAH Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan perkara tersebut kepada seorang Rasul sekalipun.


Itulah keadilan yang benar-benar mengagumkan! Biar terkubur segala keadilan palsu yang ingin bersembunyi di balik nilai-nilai Ilahiyah yang agung ini.


Kesembilan :


Kebijaksanaan Islam menyantuni Muallaf [Orang yang kembali kepada Islam]


Telah anda ketahui bahawa Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , mengkhususkan kepada para penduduk Makkah yang baru masuk Islam pada tahun penaklukannya (Fathu Makkah) dengan melebihkan pemberian ghanimah, dalam pembahagian ghanimah kali ini tidak diberikan jumlah yang sama di antara para Mujahidin yang berperang. Tindakan Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , ini oleh para Imam dan Fuhaqa dijadikan sebagai dalil bahawa Imam boleh melebihkan pemberian kepada kaum Muallaf sesuai dengan kemashlahatan, kejinakan hati mereka. Bahkan Imam wajib melakukan hal ini bila diperlukan. Dan tidak ada halangan jika pemberian itu diambil dari barang rampasan perang.


Kerana pertimbangan yang sama pula, maka orang-orang Muallaf memiliki bahagian khusus di dalam harta zakat. Penguasa atau Imam akan memberikan harta zakat kepada mereka, mengikut kesesuaian kemashlahatan Islam.


Kesepuluh :


Keutamaan dan Kecintaan Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , Kepada Kaum Anshar


Benarlah Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم ketika bersabda : “Sesungguhnya syaitan dapat menyusup ke dalam aliran darah manusia.“ Syaitan ingin menanamkan ke dalam jiwa kaum Anshar rasa tidak puas hati terhadap kebijaksanaan Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , dalam pembahagian rampasan. Syaitan menginginkan agar mereka menganggap Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , telah mengutamakan kaum kerabat dan melupakan orang-orang Anshar.


Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , kepada mereka setelah mendengar "protes“ tersebut ? Sehingga membuatkan kaum Anshar tersedar dan berlinangan air mata. Ketahuilah mereka betapa dalamnya cinta Sayyidina Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , kepada mereka. ALLAHU ALLAH.


Pidato yang disampaikan ole Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , sebagai jawaban terhadap bisikan keraguan tersebut, ia sarat dengan nilai-nilai kelembutan dan perasaan cinta yang mendalam kepada kaum Anshar. Dalam waktu yang sama juga sarat dengan ungkapan rasa kesakitan kerana dituduh melupakan dan berpaling dari orang-orang yang paling dicintainya.


Tuan-Puan renungkanlah kembali pidato Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , di atas, nescaya anda akan merasakan betapa pidato itu telah mengandungi ungkapan kekecewaan hati Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , yang paling dalam dan getaran perasaannya yang paling lembut. Justeru, ke atas kita yang menjauhi segala sunnah Baginda صلى الله عليه وآله وسلم , , bagaimana pula rasanya.


Kelembutan dan kekecewaan ini telah menyentuh perasaan kaum Anshar sehingga membuatkan hati mereka luruh. Mererka menangis teresak-esak atas kesilapan sangkaan. Mengkikis segala bentuk keraguan dan bisikan ketidakpuasan yang baru saja merasuki hati mereka. Maka terdengarlah suara tangis mereka kerana bergembira mendapatkan Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , dan rela menerima bahagian mereka.


Apa ertinya harta kekayaan, ternakan dan barang rampasan jika dibandingkan kembalinya kekasih mereka, Rasululah صلى الله عليه وآله وسلم , bersama mereka ke kampung halaman (Madinah) untuk hidup dan mati di kalangan mereka? Adakah bukti ketulusan cinta dan kasih sayang yang lebih besar selain daripada kesediaan Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , untuk meninggalkan tanah kelahirannya [Makkah], kemudian terus menetap bersama-sama mereka?


Bagaimana pula harta benda sebagai kayu ukur bukti cinta dan penghargaan dalam pandangan Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , ?


Benar, Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , telah memberikan harta dan barang rampasan dalam jumlah besar kepada orang-orang Quraisy tetapi apakah Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , menyisihkan sesuatu dari harta tersebut untuk dirinya? Ataukah mengambil sebahagian yang menyamai bahagian yang sepatutnya diberikan kepada orang-orang Anshar? Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم , hanya mengambil khumus (seperlima) yang telah dikhususkan oleh ALLAH kepada Rasul-NYA untuk diserahkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka Baginda memberikan miliknya kepada orang-orang Arab yang ada di sekitarnya tanpa menyimpan. ALLAHU ALLAH.


Renungkanlah apa yang dikatakan Nabi صلى الله عليه وآله وسلم , kepada mereka, ketika mereka mengelilinginya dan meminta tambahan pemberian:


"Wahai manusia, demi ALLAH, aku tidak memperolehi dari barang rampasan kalian kecuali seperlima dan itupun aku kembalikan lagi kepada kalian.“


Semoga selawat tercurah kepadamu wahai Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم ,, juga kepada para sahabatmu yang mulia dari kaum Anshar dan Muhajirin. Semoga ALLAH berkenan menghimpun kami di bawah panjimu yang mulia dan menjadikan kami beserta orang-orang yang akan menemuimu di telaga pada hari kiamat. Amiinn.. ALLAHUMMA Amiin.. Bahkan pendosa ini turut mengharapkan syafaatmu wahai kekasih ALLAH yang mulia.


Al-Faqir ilallah;

almukminun'

Shah Alam, Selangor

10 Syawal 1432H/10092011

http://almukminun.blogspot.com/2011/09/peristiwa-6-syawal-8h-perang-hunain.html


Ayuh Cintai Sayyidina Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم

.اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه و بارك و سلمTiada ulasan: